Miljöpolicy

STB Svenska Takbeläggningar har sedan ett antal år bedrivit sin verksamhet med största möjliga hänsyn till vår gemensamma miljö.

Miljöåtagande

Vårt miljöåtagande skall kännetecknas av en aktiv integrering av miljöaspekter, vidareutvecklad miljöledning samt kontinuerliga miljöförbättringar.

Vi skall driva vårt miljöåtagande längre än att bara följa de lagar och förordningar som är skrivna.

STB Svenska Takbeläggningar anser att kretsloppet är vägledande för vårt miljöarbete. Kretsloppstänkandet är en förutsättning för att vi som företag skall nå våra långsiktiga mål. Genom detta vill vi stärka vår ställning som miljömedvetet företag och främja vår kvalitetsutveckling.

Vi skall alla ansluta oss till ett kretsloppstänkande. Detta uppnås genom:

• Återvinning
• Minskade utsläpp
• Källsortering av avfall
• Effektivare energianvändning
• Återanvändning
• Minskad förbrukning av energi och produkter

För att uppnå ett starkt miljöengagemang bland medarbetare i STB Svenska Takbeläggningar använder vi oss utav ett långsiktigt tänkande och ett målmedvetet arbete inom miljöfrågor.

STB Svenska Takbeläggningar ser inga motsättningar mellan våra ekonomiska mål och våra miljömål. Ett utav våra miljömål är att vårt miljöarbete skall bidra till en varaktig och hållbar samhällsutveckling som grundar sig på kretsloppet.

Upprättandet utav en miljöpolicy innebär konsekvenser för oss alla.

Detta gör att en kontinuerlig dialog och en gemensam uppfattning är väsentlig i miljöarbetet.

STB Svenska Takbeläggningar miljöpolicy innebär

På alla nivåer i vår organisation skall miljöhänsynen beaktas i alla beslut.
Detta innebär att när åtgärder som kan påverka miljön utförs skall miljöaspekterna beaktas.

För att få ett så kostnadseffektivt projekt och miljöarbete bör hänsyn tas
till miljöfrågorna så tidigt som möjligt i projektets gång. Därför skall miljöarbetet vara en naturligt integrerad del i varje verksamhet.

Det är viktigt att alla bidrar till att ny kunskap tillförs i vårt eget miljöarbete. Denna kunskap skall sedan spridas till alla våra medarbetare. Vårt mål är att miljöarbetet skall utvecklas i samma takt som ny kunskap blir tillgänglig.

Våra medarbetare behöver kunskap angående miljöfrågor. Miljöarbete angår alla och bygger på delaktighet och en gemensam uppfattning från medarbetare, kunder och leverantörer. Detta krävs för att kunskap angående miljöfrågor och miljöarbete skall fortlöpa så smidigt som möjligt.

Våra kunder skall ges möjlighet att välja en miljöanpassad produkt. Leverantörer skall ställas inför samma krav som vi på STB Svenska Takbeläggningar ställer på vår egen verksamhet.

Vi som företag ser inga motsättningar mellan våra ekonomiska mål och våra miljömål. STB Svenska Takbeläggningar ser kretsloppstänkande som en förutsättning för att vi skall nå våra långsiktiga mål. Detta kan endast ske om miljöarbetet stödjer våra egna affärsmål.

När så är möjligt skall miljömärkta respektive miljöanpassade produkter användas inom alla områden.

STB Svenska Takbeläggningar miljösatsningar kan delas in i fem områden:

• Avfall
• Individen
• Varuinköp
• Lokaler
• Tjänstebilar och transporter

Avfall

Allt material blir förr eller senare avfall i någon form. Detta är det miljöproblem som man är mest medveten om eftersom det uppstår i alla olika verksamheter.

STB Svenska Takbeläggningar installerar dagligen en stor mängd olika typer av tak med ett vist spill ute hos våra kunder. Spill av takmaterial omhändertas på ett säkert sätt och sänds vidare med Big Bag Sweden AB eller Byggbox AB.

Individen

Våra medarbetare skall i första hand, men även kunder och leverantörer ingå i en intressegemenskap för att öka förståelsen för våra miljömål.

Förutsättningen för den långsiktiga utvecklingen av miljöarbete är en dialog med kunder och leverantörer.

Varuinköp

Varor som inte sägs ligga inom ramen för god miljöpåverkan skall i största mån undvikas och ersättas med produkter med en god miljöaspekt.

Vid inköp av datorer, skrivare, kontorsutrustning, papper och annat kontorsmaterial kan vi bidra till en miljömedveten upphandling.

Bidra med en miljöveten upphandling av takmaterial.
Eftersträva inköp av takmaterial som kan återlämnas till leverantören och återanvändas. STB Svenska Takbeläggningar råder våra kunder att undvika PCV som takmaterial.

STB Svenska Takbeläggningar använder inga kemiska ämnen enligt förbudslistan.

Lokaler

Miljöpåverkan sker i samband med uppvärmning, inredning, belysning, lokalvård samt underhåll

Tjänstebilar och Transporter

Miljöverkan sker främst när fordonet är i drift men också i samband med tillverkning, underhåll och skrotning.

Miljömärkningar

* EU:s miljömärke
* Bra Miljöval
* Pandan
* Sälen
* Svanen
* Krav

Alla dessa resursområden samman länkas i vårt miljöarbete.
De tillgängliga resurserna används utifrån en helhetssyn på STB Svenska Takbeläggningars miljöanpassning.

Vårt miljöarbete bör inriktas på förebyggande insatser. Det gäller att härröra källan för miljöpåverkan för att där eliminera effekterna av denna.