Takavvattning

Vi utför installation av takavvattning, hängrännor och stuprör.

Takavvattning

Är det viktigt med hängrännor och stuprör?

Vatten och fukt är den största fienden mot en välmående byggnad. Takets huvudsakliga uppgift är skydda byggnaden ifrån det. En välfungerande takavvattning fyller här en stor roll genom att transportera bort vattnet från byggnaden och skydda mot fuktskador i väggar, grund, mark och fasad.

En befintlig takavvattning som fungerar bristfälligt riskerar, enligt erfarenhet, att i många fall samla upp vattnet och sedan släppa ut alltihopa koncentrerat på fel ställe.

Potentiellt skulle det, i vissa fall, kunna leda till större risker på den utsatta punkten än vad som skulle vara fallet att inte ha någon avvattning alls.

Det är således av stor vikt att ha en takavvattning som även är välfungerande och utför sin uppgift.

Vad krävs för en välfungerande takavvattning?

För att takavvattningen skall fungera bra krävs det rätt typ av avvattning, korrekt dimensionerad, korrekt monterad och med rätt detaljer med hänsyn till takets utformning samt omkringliggande miljö.

Takavvattningen kan bestå av flera delar, som t.ex: hängrännor, ståndrännor, brunnar, bräddavlopp och stuprör m.m.

Tips / Värt att tänka på

Värt att tänka på är att krokarna som hängrännan vilar i ofta är monterad underst, under själva takbeläggningen.

Det gör att tillfället att byta krokar, hängrännor och stuprör ofta är optimalt i samband med ett takbyte.

Självklart är det inte säkert att hängrännor och stuprör är i samma fas av sin livslängd när taket är dags att bytas och det kan finnas många förhållanden som påverkar behoven, men tillfället är en bra aspekt att ta hänsyn till och därför utvärdera statusen på avvattningen inför ett takbyte.

I många fall kan justeringar och kompletteringar av delar av avvattningen göra stor skillnad för funktionen.

Mycket ofta ser vi att det är skador eller andra svagheter i avvattningens utformning som leder till bristfällig funktion och risker, snarare än passerad livslängd i själva materialen med rost etc.

Vi på STB AB hjälper gärna till att guida och även titta på plats hur statusen är på din takavvattning. Tveka inte på att kontakta oss, vi gör besök och lämnar objektspecifika åtgärdsförslag kostnadsfritt mot utställande av offert.